STATUT

 

link za dowload teksta u .pdf formatu:

Statut ŠRU Veličanka

 

ŠPORTSKA RIBOLOVNA UDRUGA „VELIČANKA“,
VELIKA
Na temelju čl. 13. i 18. Zakona o udrugama (Nar. novine, br. 74/14) Skupština Športske ribolovne udruge Veličanka, Velika, na zasjedanju održanom dana 26.02.2015. godine u Velikoj usvojila je

S T A T U T
ŠPORTSKE RIBOLOVNE UDRUGE VELIČANKA
______________________

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut Športske ribolovne udruge „Veličanka“, (dalje u tekstu: Udruga) sadrži odredbe o:

• nazivu, sjedištu Udruge,
• zastupanju Udruge,
• izgledu pečata Udruge,
• znaku Udruge i njegovom izgledu,
• područjima djelovanja sukladno ciljevima,
• ciljevima Udruge,
• djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
• gospodarskim djelatnostima Udruge,
• načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge,
• uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
• tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
• izboru i opozivu likvidatora Udruge,
• prestanku postojanja Udruge,
• imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
• postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge,
• načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge,
• priznanjima i nagradama Udruge, te
• prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva ( zaštite okoliša i prirode, promicanja sportskog ribolova, života u prirodi i s prirodom ) koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja su uređena ovim Statutom, kojim se uređuje ustroj i djelovanje Udruge.

Udruga je pravna osoba udružena u Hrvatski športsko ribolovni savez, te je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.
II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 3.

Udruga djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom koji je određen ovim Statutom, te pod kojim je upisana u Registar udruga.

Članak 4.

Naziv Udruge glasi: Športska ribolovna udruga „Veličanka“

Skraćeni naziv Udruge glasi: ŠRU „Veličanka“

Članak 5.

Sjedište Udruge je u Velikoj.

III. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge može za vrijeme odsutnosti poslove zastupanja putem punomoći prenijeti na treću osobu.
IV. IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 7.

Pečat Udruge je kvadratnog oblika, dimenzija 4,5×2,5 cm, s natpisom: Športska ribolovna udruga „VELIČANKA“, ribnjak Trenkovo.

V. ZNAK UDRUGE I NJEGOV IZGLED

Članak 8.

Udruga ima znak.

Znak Udruge sadrži natpis : Športsko ribolovna udruga „Veličanka“, ribnjak Trenkovo, OIB udruge, broj telefona i faxa, te ribu ( pastrvu ) u akciji.

VI. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 9.

Sukladno ciljevima koje ostvaruje, Udruga djeluje na području Požeško-slavonske županije, Općina Velika.

Primarna djelatnost je sportski ribolov.

VII. CILJEVI UDRUGE

Članak 10.

Ciljevi Udruge jesu:

• promicanje i unapređivanje športskog ribolova
• podizanje svijesti o zaštiti prirode i okoliša, te očuvanju vodotoka i ribljeg fonda
• suradnja s ostalim udrugama s područja županije i Republike Hrvatske
• poticanje mladih na zdrav život i rad u zajednici
• podupiranje ostvarivanja kulturnih i drugih interesa članova Udruge.

VIII. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 11.

Ciljeve iz ovog Statuta Udruga će ostvarivati:

• organiziranjem športskih natjecanja i edukacijom članstva udruge
• radom sa svim članovima udruge, a poglavito s mladima
• organiziranjem i provođenjem određenih društvenih aktivnosti.

IX. GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 12.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

• primjena gospodarske osnove i godišnjeg plana poribljavanja,
• suradnja sa stručnim tijelima oko dodjele voda na gospodarenje.

X. OSIGURANJE JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 13.

Djelovanje Udruge je javno.

Udruga svoje članove o svom radu obavještava na sjednicama Skupštine Udruge i na drugi pogodan način (oglasna ploča, pisanim putem, elektroničkom poštom i drugim sredstvima komunikacija.

Članak 14.

Sjednice Skupštine Udruge otvorene su za javnost.

Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Udruge u sljedećim slučajevima:

• kad se radi o zaštiti osobnih podataka i
• kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Udruge.

XI. UVJETI I NAČINI UČLANJIVANJA U UDRUGU, PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA I NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA

Članak 15.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske. Strani državljanin može postati članom udruge i može birati i biti izabran u tijela udruge. Pravo njegova nastupanja u ribolovnim natjecanjima regulirano je Pravilnikom o natjecanjima Hrvatskog športskog ribolovnog saveza ( u daljnjem tekstu HŠRS ).
Odluku o učlanjivanju u Udrugu donosi Upravni odbor.

Članak 16.

Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu.
Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članak 17.

Članstvo u Udruzi može biti :

• redovno,
• podupiruće,
• počasno

Redovni član je aktivan član s svim pravima i obvezama koja je stekao uplatom godišnje članarine za tekuću kalendarsku godinu.
Podupirući član je svaki građanin koji svojom aktivnošću i materijalnim dobrima pridonosi ostvarivanju programskih zadataka, a nema prava i obveze redovnog člana. Podupirućeg člana imenuje Upravni odbor, te mu može dati besplatnu godišnju člansku kartu.

Počasni član je građanin koji ima izuzetne zasluge u unapređivanju športskog ribolova, te ugledu i napretku Udruge. Imenovanje počasnog člana vrši Skupština na prijedlog Upravnog odbora, a traje do opoziva. Počasni član dobiva besplatnu godišnju člansku kartu.

Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje:

• istupanjem – na osnovu izjave člana
• isključivanjem – odlukom Stegovnog komisije zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge, te zakona Republike Hrvatske kao i kad svojim djelovanjem štete ugledu ili interesima Udruge
• smrću člana
• brisanjem člana – na osnovu odluke Upravnog odbora zbog neispunjenja članskih obveza
• brisanjem Udruge iz registra

Članak 19.

Članovi Udruge imaju sljedeća prava i obveze:

• da sudjeluju u radu Udruge,
• da se pridržavaju ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
• da biraju i da budu birani u tijela Udruge i tijela HŠRS-a,
• da čuvaju ugled Udruge, a time i HŠRS-a,
• da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi,
• da plaćaju članarinu,
• da budu obaviješteni o radu Udruge i HŠRS-a.

Članak 20.

Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo naruši ugled Udruge ili HŠRS-a. O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Stegovna komisija.

Članak 21.

Udruga vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički, u pisanom obliku ili na drugi prikladan način.
Popis članova obvezno sadrži podatke o:

• osobnom imenu fizičke osobe,
• osobnom identifikacijskom broju (OIB),
• datumu rođenja,
• adresi prebivališta,
• broj uvjerenja o položenom ispitu za ribiča,
• broj članske iskaznice Udruge
• datumu učlanjenja u Udrugu.

Članak 22.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge, kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 23.

Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu ovjerenu od HŠRS-a kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi.

XII. TIJELA UDRUGE, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA, IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA

Članak 24.

Tijela Udruge jesu:

1. Skupština,
2. Predsjednik udruge
3. Upravni odbor,
4. Nadzorni odbor,
5. Stručne komisije.
1. Skupština

Članak 25.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini.
Skupština je najviše tijelo Udruge.

Članak 26.

Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja koja predlaže Upravni odbor ili druga tijela Udruge.

O ovim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.

Članak 27.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se svake godine, izborne se održavaju svake četiri godine, a izvanredne prema potrebi.

Skupštinu saziva Upravni odbor najmanje petnaest dana prije održavanja. Odluka o sazivu sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

Članak 28.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruge ili na zahtjev Nadzornog odbora. Odluka o sazivu Skupštine sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, sazvat će je predlagači.

Na izvanrednom zasjedanju raspravlja se samo o pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

Članak 29.

Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Na Skupštinu se pozivaju predstavnici HRŠS-a, koji u radu Skupštine mogu sudjelovati bez prava glasa.

Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava glasa.

Članak 30.

Skupština pravovaljano odlučuje kada je prisutna natpolovična većina članova Udruge.

Ako Skupštini nije prisutna natpolovična većina članova Udruge, Skupština se odgađa pola sata. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna jedna četvrtina članova.

Članak 31.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo.

Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja. Glasovanje može biti javno ili tajno.

Članak 32.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Iznimno od prethodnog stavka, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova o usvajanju Statuta, njegovim izmjenama i dopunama, te o prestanku rada Udruge.

Članak 33.

Skupština Udruge:

• usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
• bira i razrješava Predsjednika Udruge kao osobu ovlaštenu za zastupanje Udruge, potpredsjednika Udruge i tajnika Udruge,
• bira i razrješava Upravni odbor, Nadzorni odbor i Stručne komisije,
• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
• usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
• usvaja godišnje financijsko izvješće,
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
• donosi odluku o statusnim promjenama,
• odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada zaslužnim članovima,
• te odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
2. Predsjednik Udruge

Članak 34.

Udruga ima predsjednika, potpredsjednika i tajnika.

Predsjednik zastupa Udrugu.

Predsjednik Udruge:

• odgovara za zakonitost rada Udruge,
• vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
• odgovoran je za podnošenje Skupštini Udruge prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
• sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i aktima Udruge.

Članak 35.

Predsjednik Udruge i potpredsjednik Udruge istodobno su i predsjednik odnosno potpredsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge ujedno je i član Upravnog odbora Športsko-ribolovnog saveza Požeško-slavonske županije.

Članak 36.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i tajnika Udruge traje četiri godine i iste osobe mogu biti ponovo birane.
Za svoj rad su odgovorni Upravnom odboru, te Skupštini Udruge.

Tajnik obavlja slijedeće zadatke :
• brine i odgovoran je za zakonitost rada Udruge,
• vodi administrativne poslove Udruge,
• vodi evidenciju članova Udruge,
• brine o pravilnom vođenju financijskog poslovanja,
• saziva sjednice komisija,
• usko surađuje s predsjednikom i dopredsjednikom,
• obavlja i druge poslove u skladu s dobivenim ovlaštenjima.

3. Upravni odbor

Članak 37.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 38.

Upravni odbor čine predsjednik, potpredsjednik, tajnik, te šest ( 6 ) članova Udruge (može i više ili manje članova).

Predsjednik i potpredsjednik Udruge su istodobno predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora. Prilikom izbora članova Upravnog odbora mora se voditi računa o zastupljenosti članova s područja djelovanja Udruge razmjerno broju članova.

Članak 39.

Mandat Upravnog odbora Udruge traje četiri godine i iste osobe mogu u Upravni odbor biti ponovo birane.

Skupština Udruge može opozvati cijeli Upravni odbor ili pojedine njegove članove ako za to postoji valjani razlog. Pod valjanim razlogom osobito se podrazumijeva pasivnost u obavljanju poslova, rad protivno interesima Udruge ili HŠRS-u i slično.

Članak 40.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik, najmanje jednom mjesečno.

Na zahtjev jedne trećine članova Izvršnog odbora ako predsjednik ne sazove sjednicu Izvršnog odbora u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sazvat će je predlagači.

Članak 41.

Upravni odbor na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je prisutno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 42.

Upravni odbor:

• priprema i saziva sjednicu Skupštine,
• odlučuje o načinu provedbe plana rada i financijskog plana koji je utvrđen na Skupštini,
• predlaže Statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge akte Udruge,
• utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Udruge,
• osniva komisije, odbore ili sekcije za pojedine oblike aktivnosti Udruge iz redova članstva,
• osigurava nadzor nad materijalno–financijskim poslovanjem Udruge,
• upravlja radom Udruge između dvije sjednice Skupštine
• usvaja i odlučuje o provedbi pravilnika i drugih akata Udruge manje vrijednosti
• odlučuje o imenovanju osobe potrebne za obavljanje povremenih poslova i utvrđuje visinu naknada prema financijskom planu i mogućnostima Udruge,
• organizira poslove koji proizlaze iz gospodarske osnove koju je u skladu s Zakonom o slatkovodnom ribarstvu obavezan izraditi ovlaštenik ribolovnog prava(poribljavanje, zaštita voda, krivolov i sl.)
• donosi odluke o stjecanju i otuđivanju pokretne imovine Udruge, te skrbi o njenom održavanju i čuvanju,
• donosi odluke o vremenu i načinu ribolova na ribnjaku,
• donosi odluku o visini naknade za poribljavanje,
• pokreće stegovni postupak,
• odlučuje o drugim pitanjima iz rada Udruge.
4. Nadzorni odbor

Članak 43.

Nadzorni odbor ima tri ( 3 ), odnosno pet ( 5 ) članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i iste osobe mogu u Nadzorni odbor biti ponovo birane.

Predsjednik Udruge, potpredsjednik Udruge te članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članak 44.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik prema vlastitoj ocjeni, na zahtjev ostalih članova tog odbora ili na zahtjev predsjednika Udruge.

Sjednice se održavaju najmanje dvaput godišnje.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova svih članova.

Članak 45.

Nadzorni odbor:

• pregledava cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Udruge te obavlja nadzor nad tim poslovanjem,
• nadzire pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih akata Udruge,
• upoznaje Upravni odbor sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom i
• podnosi izvještaje o radu Skupštini Udruge.
5. Stručne komisije

Članak 46.

Djelatnost Upravnog odbora ostvaruje se i osnivanjem i djelovanjem stručnih komisija.
Stručne komisije Udruge su :
• Komisija za gospodarstvo
• Komisija za natjecanje
• Disciplinska komisija

Članak 47.

Komisija za gospodarstvo ima slijedeće zadatke :
• Zaštita ribolovnih voda i ribljeg fonda od onečišćenja,
• organizacija ribočuvarske službe,
• provođenje ispita za ribočuvare,
• provođenje ispita za ribiče,
• primjena gospodarskih osnova i godišnjih planova poribljavanja i sl.

Članak 48.

Komisija za natjecanje ima slijedeće zadatke :
• predlaže i provodi sustav natjecanja HŠRS-a
• vodi brigu o registraciji natjecatelja
• predlaže dodjelu priznanja športskim radnicima i organizacijama.

Članak 49.

Disciplinska komisija ima slijedeće zadatke :
• vodi brigu o poštivanju Zakona o slatkovodnom ribarstvu i ponašanju ribiča na vodi,
• upozorava na očuvanje okoliša ribnjaka i vodotoka,
• vodi brigu o poštivanju rasporeda ribolova na ribnjacima,
• podnosi prijavu Upravnom odboru protiv člana koji je grubo prekršio pravila ribolova i Statuta Udruge,
• predlaže stegovne mjere Upravnom odboru Zbog povreda prava i obveza nekog člana Udruge.

Članak 50.

Zbog povreda prava i obveza, članu Udruge na prijedlog Disciplinske komisije Upravni odbor može izreći:

• opomenu i
• isključenje iz članstva Udruge.

Članak 51.

Protiv odluke Upravnog odbora član Udruge može u roku od 30 dana od primitka odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge.

Odluka Skupštine donijeta povodom prigovora člana je konačna.

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 52.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovao Upravni odbor Udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Upravni odbor ovlašten je iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu osobu.

Članak 53.

Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

XIV. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 54.

Razlozi za prestanak djelovanja Udruge jesu:

• odluka Skupštine o prestanku djelovanja Udruge,
• pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem,
• protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
• pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
• pokretanje stečajnog postupka,
• na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a Upravni odbor Udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donio odluku o prijemu novih članova.

Članak 55.

Iznimno, u slučajevima iz prethodnog članka točka 1., 3. i 6. postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Upravnog odbora Udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Udruge i da je preostala imovina Udruge raspodijeljena u skladu sa zakonom.

XV. IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 56.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 57.

Gospodarske djelatnosti Udruga može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni ovim Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno ovom Statutu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

Članak 58.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 59.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Članak 60.

Udruga i predsjednik Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

XVI. POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

Članak 61.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u ispravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje i zaposlenima.

Ako je Udruga primila financijska sredstva iz javnih izvora (financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora), u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila ovim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

XVII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 62.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Upravni odbor.

Upravni odbor može za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodni postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja Upravnom odboru predlaže donošenje odgovarajuće odluke.

Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku od 30 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

XVIII. PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 63.

Udruga može dodijeliti svoja priznanja i nagrade svojim članovima, drugim organizacijama i građanima zaslužnim za razvitak i promicanje interesa Udruge.

Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Upravnog odbora.

Članak 65.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 66.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge od 02.03.1997. godine.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

———————

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *